Popović ne može da vjeruje da je zbog ovoga Brena prodala Grand: Na ovo je spiskala čak 15 miliona eura (FOTO) – Kreacije Portal
Najnovije Zanimljivosti

Popović ne može da vjeruje da je zbog ovoga Brena prodala Grand: Na ovo je spiskala čak 15 miliona eura (FOTO)

Kao što su mediji u posljednje vrijeme pisali, već se zna da su Lepa Brena i Saša Popović prodali svoj dio vlasništva Grand Produkcije, a Brena je prema nekim informacijama zaradila od prodaje svoga dijela oko 15 miliona eura, ali po svemu sudeći, novac neće staviti u banku nego će ga uložiti u posao. Brena je odlučila da sa svojim suprugom Bobom krene praviti vino, i to jednu vrstu rozea, boje lososa, koje je, kako je Brena sama rekla, prvenstveno namijenjeno ženama:

”Ču­li ste u pred­sta­vi o me­ni u Bi­te­fu da po­kre­ćem svo­je vi­no. Me­đu­tim, ja sam još da­le­ke 1986. ima­la svo­je vi­no „Le­pa Bre­na“, ko­je smo ra­di­li sa Si­će­vom. Da­nas sam za­hva­lju­ju­ći su­pru­gu po­kre­nu­la no­vu li­ni­ju i na­da­mo se da će se do­pa­sti da­ma­ma” . Biznis će, kako stoje stvari voditi Brena i Boba, Filip će biti zadužen za američko tržište, dok će Boba raditi u Hongkongu a cilj je osvojiti kinesko tržište. Brena smatra da je to veoma pametan poslovni potez, ali da je to još samo jedan od poslova koje ona i njen suprug rade i razvijaju, te je dodala da ona uvijek želi da bude korisna i da doprinosi porodici, te da nije stvorena da bude samo majka i kuharica, pa zato ne odbija niti jednu dobru poslovnu priliku

Onda se i osvrnula na svoja dva nedavna koncerta u Zagrebu i na prozivku hrvatskih  generala koji su joj poručili da nije više poželjna u Hrvatskoj, a na tu temu je rekla:

”Me­ni da ni­je ta­mo mje­sto, ne bih ima­la dva ko­n­ce­r­ta. Hr­vat­ska me je iznje­dri­la, a do­šla sam ta­mo s po­ru­kom mi­ra. Ovo je 21. vijek i mi tre­ba da bu­de­mo pa­me­t­ni, mu­dri i to­le­ran­t­ni. Sti­gla sam sa eki­pom od 120 lju­di da po­ka­žem šta sam ra­di­la ovih 40 go­di­na. Ni­sam ma­ha­la ni­ka­kvim ju­go­slo­ve­n­skim za­sta­va­ma. Isti ko­n­ce­rt je odr­žan u Beo­gra­du i re­pri­za je bi­la u Za­gre­bu. Na mo­joj za­sta­vi pi­šu ini­ci­ja­li „L. B.“ i „Ha­j­de da se vo­li­mo“. Ne ba­vim se po­li­ti­kom, već sa­mo svo­jim po­slom” 

Oglasi – Advertisement